Logowanie

Kliknij i zostaw
dokumenty

Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, przekazuję Państwu informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abakus Ilona Szukała z siedzibą Gdynia, Świętojańska 85/5.
 2. Kontakt do administratora: adres e-mail: ilona@biurogdynia.pl kom. 601961144
 3. Odpowiedzi na pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać za pośrednictwem e-maila (podany w punkcie 1).
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że administrator nie zachowuje zasad ochrony danych osobowych, lub w inny sposób nieprawidłowo je przetwarza.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu: prawidłowej realizacji umowy, handlowych, marketingowych, wysyłki newslettera, podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Przez realizację umowę rozumie się także działania podejmowane przed jej zawarciem, jeżeli są konieczne np. do ustalenia wynagrodzenia (kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych przez poprzednie biuro rachunkowe).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale nie podanie danych może uniemożliwić prawidłową realizację Umowy o świadczenie usług księgowych.
 8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze np. obowiązki podatkowe, archiwizacyjne,

  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

  d) art. 9 ust. 2 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 9. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub poza obszar UE.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji umowy, wycofania Państwa zgody lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa i uzasadnionych interesów administratora lub Państwa (dochodzenie roszczeń).
 11. Państwa dane nie są profilowane.